top of page
  • Danou

Attapeu Relief Fund

Updated: Aug 4, 2018

Dear friends,

On the 23rd of July, there was a huge hydroelectric dam collapse in Attapeu province, Lao PDR which the massive flooding has left multiple dead, hundreds missing and more and 6600 people homeless.

Following the disaster, MyLaoHome has raised a total of :

  • 20,000 BHB

  • 1,600 USD

  • 15,870 SGD from our generous donors whom have traveled to Laos through us or our friends.

Total equivalent of 120,371,900 KIPS. The funds will be jointly combined with our organizers of Lao Friendship Charity Group lead by a team of Singaporean to provide assistance to the victims of the disaster.

Thank you for all donors for your generous donations and taking part in the relief efforts.

We will provide regular updates to our donors on our work which will be focus on building temporary homes and shelters for those affected immediately.


ໃນວັນທີ່ 23 ກໍລະກົດ, ໄດ້ມີເຄືອນໄຟ້ຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ແຕກທີຢູ່ທີແຂວງອັດຕະປື, ສປປ ລາວ ອັນເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມຢ່າງຮຸນແຮງ, ມີຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດ, ສູນຫາຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະ ເພີ່ມຂື້ນເລື່ອຍໆ ແລະ ມີ 6,600 ຄົນບໍມີທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ຫຼັງຈາກໄພພິບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂື້ນ, ທາງໂຮງແຮມ Mylaohome ໄດ້ລະດົມທືນຈາກຜູ້ບໍລິຈາກໄດ້ຈຳນວນທັງໝົດ 20,000 ບາດໄທ, 1,600 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 15,870 ໂດລາສິງກະໂປ ຈາກຜູ້ບໍລິຈາກຜູ້ໃຈບຸນລວມທັງຜູ້ທີ່ໄດ້ທ່ອງທ່ຽວສູ່ລາວໂດຍຜ່ານການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນຂອງ ພວກເຮົາຫຼາຍໆຄົນ.

ລວມເປັນເງີນກີບທັງໝົດແມ່ນ 120,371,900 ກີບ, ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮ່ວມກັນກັບ ອົງການກູສົນມິດຕະພາບລາວ (Lao Frienship Charity Group) ນໍາພາໂດຍທີມງານຂອງສິງກະໂປແລະຫມູ່ເພື່ອນ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ. ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບຜູ້ບໍລິຈາກທັງຫມົດ ດ້ວຍນໍ້າໃຈອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບັນເທົາທຸກ.

ຂໍຂອບໃຈສຳລັບຜູ້ບໍລິຈາກໝົດທຸກຄົນ ສຳລັບຄວາມມີນຳໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແພໃຫ້ການບໍລິຈາກ ແລະ ມີສວນຮ່ວມໃນການບັນເທົາທຸກໃນຄັ້ງນີ້. ພວກເຮົາຈະແຈ້ງຂໍ້ມູນ ການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແກ່ຜູ້ບໍລິຈາກ ກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ເຊິ່ງຈະມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ການສ້າງບ້ານເຮືອນ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວສໍາລັບຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບທັນທີ.

ກວດສອບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ດ້ານລຸ່ມ:


Aerial View of the Flood