• Danou

Care & Share Lion's Club Singapore 2017 Luang Prabang Trip

Updated: Jun 20, 2018

Care & Share Lion's Club Singapore 2017 Luang Prabang Charity Project. Donation of 10,000 USD worth of goodies to 3 local villages and Disabled School Of Luang Prabang. Organised by MyLaoHome

ໂຄງການເພື່ອການກຸສົນຂອງກຸ່ມໄລອອນຄຣັບທີ່ຫຼວງພະບາງປະຈຳປີ2017, ມູນຄ່າຂອງການບໍລິຈາກ10,000ໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ກັບ3ໝູ່ບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນຄົນພິການທີ່ຫຼວງພະບາງ. ບໍລິຫານຈັດການໂດຍ: ໂຮງແຮມມາຍລາວໂຮມ


Organised by MyLaoHome and MyLaoTours


0 comments