top of page

Continuation of Solar project to local clinic in 2015

Updated: Jul 1, 2018


Building on the momentum of 2014, our Singapore students and partners were back again to facilitate another solar project for the local clinic. This electricity supply to the clinic is a life and dead situation as it will provide electricity to power up fridges for storing medical supplies that will be used during critical medical emergencies for the villages in the area.


The travelling time to town to seek medical treatment is around 3 hours by slow boat and 1 hour by speed boat. Therefore, it was an immensely helping project for the locals.


Once again, we thank all our sponsors and volunteers with the gallery below displaying their hardwork and commitment.


Organised by MyLaoHome and MyLaoTours


ການສືບຕໍ່ໂຄງການພະລັງງານແສງອາທິດ ກັບຫ້ອງສຸສາລາທ້ອງຖິ່ນໃນປີ 2015

ໂຄງການນີ້ແມ່ນກໍສ້າງຕິດຕັ້ງໃນປີ 2014, ນັກສຶກສາ ຊາວສິງກະໂປ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ກັບຄືນມາອີກເພື່ອຊ່ວຍສ້າງໂຄງການພະລັງງານແສງອາທິດໃຫ້ສໍາລັບຄລີນິກແຫ່ງໃຫມ່.ເພື່ອສະຫນອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຄລີນິກ ເພື່ອມີໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຕູ້ເຢັນເພື່ອການເກັບຮັກສາອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ຈະໃຊ້ໃນເວລາສຸກເສີນທາງການແພດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບບ້ານໃນພື້ນທີ່


ໃນພື້ນທີ່ແຫ່ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາເດີນທາງມາຕົວເມືອງເພື່ອມາປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ແມ່ນໃຊ້ເວລາປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງໂດຍເຮືອໂດຍສານທົ່ວໄປ ແລະ ຖ້າແມ່ນເຮືອເລວແມ່ນ 1 ຊົ່ວໂມງ. ເພາະສະນັ້ນ, ນີ້ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອໜື່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊາວທ້ອງຖິ່ນ.


ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ອາສາສະຫມັກຂອງພວກເຮົາທັງຫມົດທີ່ມີຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້


ບໍລິຫານຈັດການໂດຍ: ມາຍລາວໂຮມ ແລະ ມາຍລາວທົ່ວ.