• Danou

Ecoventure 2018

School Electrification Project:

Ban Lad Kuem, Oudomxay Province, Lao PDR

Ecoventure 2018

ໂຄງການໄຟຟ້າໂຮງຮຽນ:

ບ້ານແລດກືມ, ແຂວງອຸດຢມໄຊ, ສ.ປ.ປ.ລາວ


The project has been a meaningful one for all participants of Ecoventure 2018. Besides serving

the community, the experience led them on a journey of self-discovery, of understanding other

cultures and perceptions and to appreciate the privileges they take for granted in our modern

society. They were also more inspired to promote and continue the spirit of volunteerism in

Singapore and abroad. As such, Ecoventure 2018 would like to thank MyLaoHome for

partnering us in this initiative, empowering us with the opportunity to be change-makers for

the community.

ໂຄງການນີ້ໄດ້ມີຄວາມໝາຍສໍາລັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຂອງ Ecoventure 2018. ນອກເໜືອຈາກການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນແລ້ວ, ປະສົບການໄດ້ນໍາພາພວກເຮົາຄົ້ນພົບຕົວຕົນຂອງຕົວເອງໃນການເດີນທາງ, ເຂົ້າໃຈເຖິງວັດທະນະທໍາທີ່ແຕກແຕ່ງແລະໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຮູ້ພິເສດສໍາລັບການຕອບຮັບແລະຮັບເອົາການມອບສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ທັນສະໄໝແກ່ສັງຄົມ. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ເພື່ອສົ່ງເສີມແລະສືບຕໍ່ຂອງອາສາສະໝັກໃນສິງກະໂປແລະຕ່າງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, Ecoventure 2018 ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ MyLaoHome ສໍາລັບການຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາໃນການລິເລີ່ມແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນຜູ້ປ່ຽນແປງສໍາລັບຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ.
0 comments