Nov 2017 Donation of Basketball Court/Multi-purpose court with Clifford and Family @ Sandkhalok


Sandkhalok school has been selected by MyLaoHome as sustainable school development program since 2016. We have completed fencing, school sign and 2 new classrooms.

Together with School students, teachers and Clifford’s Family. We built a multi-purpose court for Sandkhalok school to enjoy the joy of sports.

During this trip, teenagers of Clifford family interacted and connected with the local community. We work, played and sweat together to make the court a possibility.

Thank you all for your participation and we look forward bringing great experiences to our volunteers while benefitting the local community in a sustainable manner.ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ Clifford ແລະ ພ້ອມດ່ວຍຄອບຄົວ ໄດ້ມາຊ່ວຍເຫຼືອສ້າງເດີນບານບ້ວງ ແລະ ຫຼາຍຈຸດປະສົງ ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແຊນຄະລົກ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ. ການຊ່ວຍເຫຼື່ອໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແຊນຄະລົກ ໃນຄັ້ງນີ ກໍ່ໄດ້ຜ່ານການບໍລິຫານຈັກການ ໂດຍ ບໍສັດ ມາຍລາວທົ່ວ ທີ່ເປັນໂຄງການພັດທະນາໂຮງຮຽນແບບຢັ້ນຢືນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2016. ໃນລາຍການໃຫ້ການຊ່ວຍ ແລະ ປະຕິບັດ ກໍ່ມີ ຮົ້ວ, ປ້າຍໂຮງຮຽນ ແລະ 2 ຫ້ອງຮຽນໃຫມ່. ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ Clifford ໃນຄັ້ງນີ້ ກາໄດ້ມີການຮ່ວມໄມ້ ຮ່ວມມື ກັບນັກຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍ ຄູ ອາຈານ ທີ່ ໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແຊນຄະລົກ ແລະ ກໍ່ໄດ້ມີກິດຈະກໍາ, ຫຼີ້ນກິລາດວ້ຍຄວາມສະນຸກ ສະໜານ.

ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງມາຊ່ວຍເຫຼື່ອໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານ Clifford ພ້ອມດ່ວຍຄອບຄົວ ກໍ່ໄດ້ມີການພົວພັນ ແລະ ປະສານງານກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ເພື່ອຮ່ວມໄມ້ ຮ່ວມມື ອອກເຫື່ອ ເທ່ແຮງ ສ້າງເດີນບານບ້ວງໄດ້ສໍາເລັດໄປຢ່າງດວ້ຍດີ.

ຂໍຂອບໃຈສໍາລັບທຸກທ່ານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ພວກເຮົາຈະນໍາສະເຫນີປະສົບການທີ່ດີໃຫ້ກັບອາສາສະຫມັກຂອງພວກເຮົາ,ໃນຂະນະດຽວກັນກາເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນຢ່າງຢັ້ງຍືນ0 comments